3- 1- 3-1- روش نمونهگیری
3- 1- 3-2- حجم نمونه و روش محاسبه
3- 1- 5- ابزار گردآوری دادهها
3- 1- 4- رواییو پایایی ابزار اندازهگیری
3- 1- 5- ابزار تجزیه و تحلیل
3-2- مطالعات جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی شهر قصرشیرین
3-2-1- خصوصیات جغرافیایی
3-2-2- بررسی ویژگیهای اجتماعی شهر قصرشیرین
3-2-2-1- زبان
3-2-2-2- پوشاک
3-2-2-3- خوراک
3-2-2-4- موسیقی
3-2-2- 5- مراسم عروسی
3-2-2-6- مراسم سوگواری
3-2-2-7- سوغات
3-2-2-8- شیرینی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-2-2-9- صنایع دستی
3-2- 3- بررسی ویژگیهای اقتصادی شهر قصرشیرین
3-2- 3-1- صنایع و معادن
3-2-3-2-کشاورزی و دام داری
3-2-4- تاریخچه شهر قصرشیرین
3-2-4-1- قصر شیرین پیش از اسلام
3-2-4-2- قصرشیرین پس از اسلام
3-2-4-3- قصر شیرین در دوران معاصر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-2-5- بررسی جاذبههای شهر قصرشیرین
3-2-5-1- جاذبه زیارتی
3-2-5-2- جاذبههای تاریخی
3-2- 6- مطبوعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
مقدمه
4-1- آمار توصیفی
4-2- آزمون فرضیات
فصل پنجم: بحث، نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1- اهم یافتهها
5-2- تفسیر یافتهها
5-3- نتیجهگیری
5-4- مشکلات و محدودیتهای تحقیق
5-5- پیشنهادات
5-5-1- پیشنهادات کاربردی
5-5-2- پیشنهادات علمی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1): دیدگاههای نظریه پردزان در مورد انواع انگیزههای گردشگری
جدول (3-1): نتایج محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای اجزاء مختلف پرسشنامه
جدول (4-1): توزیع فراوانی سن پاسخگویان
جدول (4-2): توزیع فراوانی جنس پاسخگویان
جدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
جدول (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت
جدول (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه
جدول (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از اماکن تاریخی
جدول (4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از اماکن مذهبی
جدول (4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ مردمان دیگر
جدول (4-9): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه آموزی
جدول (4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از محیطهای جدید و تازه
جدول (4-11): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علاقه به خرید کردن
جدول (4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از فضای پارک و سرچشمهها
جدول (4-13): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تنوع آب و هوایی
جدول (4-14): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انجام تفریحات پرهیجان
جدول (4-15): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملاقات با افراد جدید و متفاوت
جدول (4-16): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استراحت و رسیدن به آرامش روحی
جدول (4-17): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرار از دغدغه کار و زندگی
جدول (4-18): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر تجربههای اقوام، خویشان و همسایگان در انتخاب نوع گردشگری
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (4-19): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش توصیف دیگران از سفرهایشان در تعیین مقصد گردشگری
جدول (4-20): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلویزیون درگرایش به گردشگری
جدول (4-21): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش رادیو درگرایش به گردشگری
جدول (4-22): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش مجلات و روزنامه ها درگرایش به گردشگری
جدول (4-23): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش اینترنت درگرایش به گردشگری
جدول (4-24): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلفن همراه درگرایش به گردشگری
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1): توزیع فراوانی سن پاسخگویان
نمودار (4-2): توزیع فراوانی جنس پاسخگویان
نمودار (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
نمودار(4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت
نمودار (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه
نمودار (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از اماکن تاریخی
نمودار (4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از اماکن مذهبی
نمودار (4-8): توزیع فراوانی آشنایی پاسخگویان بر حسب با آداب و رسوم و فرهنگ مردمان دیگر
نمودار (4-9): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از تجربه آموزی
نمودار (4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از محیط های جدید و تازه
نمودار (4-11): توزیع فراوانی پاسخگویان بر جسب علاقه به خرید کردن
نمودار (4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از فضای پارک و سرچشمهها
نمودار (4-13): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تنوع آب و هوایی
نمودار (4-14): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انجام تفریحات پرهیجان
نمودار (4-15): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملاقات با افراد جدید و متفاوت
نمودار (4-16): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استراحت و رسیدن به آرامش روحی
نمودار (4-17): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرار از دغدغه کار و زندگی
نمودار (4-18): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه های اقوام، خویشان و همسایگان
نمودار (4-19): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش توصیف دیگران از سفرهایشان در تعیین مقصد گردشگری
نمودار (4-20): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلویزیون درگرایش به گردشگری
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-21): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش رادیو درگرایش به گردشگری
نمودار (4-22): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش مجلات و روزنامه ها درگرایش به گردشگری
نمودار (4-23): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش اینترنت درگرایش به گردشگری
نمودار (4-24): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلفن همراه درگرایش به گردشگری
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر (3-1): نقشه استان کرمانشاه
تصویر (3-2): مراسم عروسی
تصویر (3-3): کاخ خسرو قصرشیرین
تصویر (3-4): آتشکده چهار قاپی
تصویر (3-5): سیستمهای آبرسانی ساسانی قصرشیرین
تصویر (3-6): کاروانسرای عباسی قصرشیرین

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
با این مقدمه مطلب را آغاز میکنیم و امید است در این رهگذر، محقق توانسته باشد در بررسی و شناسایی انگیزه سفر و عوامل زمینهای واجتماعی تاثیرگذار بر گردشگری شهر قصرشیرین دین خود را تاحدی ادا نماید؛ و با ارائه راهکارهایی بتواند دستاندرکاران گردشگری شهرستان قصرشیرین را در برنامهریزی خود برای توسعه گردشگری این شهرستان یاری دهد. در این پژوهش ابتدا درصدد بر آمدیم تا با ارائه مفاهیم کلیدی و تعاریف کلیدی توجه خواننده را به هدف اصلی محقق که شناسایی انگیزه سفر در مردمان قصرشیرین است جلب کنیم. در ادامه در راستای انجام پژوهش اصولی و با کیفیت از میان این مردم به طور تصادفی گروهی را انتخاب کردیم و پرسشنامههای مربوط به موضوع پژوهش را در اختیار آنها قرار دادیم تا با پر کردن سوالات ما را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری کنند. از آنجا که طیف گستردهای از افراد این پایان نامه را مطالعه میکنند ما سعی کردیم با ارائه تصویری جامع از ویژگیهای جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی شهر قصرشیرین خوانندگان را با محدوده مورد مطالعه آشنا کنیم که این بخش تصاویری از جاذبههای گردشگری شهر قصرشیرین را در بر میگیرد. در گام بعدی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه را با استفاده از روشهای گوناگونی چون لاندا، اسپیرمن، پیرسون و … مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. در فصل پنجم این پژوهش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری را با نظریههایی که پیرامون انگیزههای گردشگری وجود دارند مقایسه کردیم و در آخر محقق تلاش میکند با ارائه راهکارها و پیشنهادات موثر و کارگشا دین خود را نسبت به آتیه گردشگری زادگاه خود به جاآورد.

1-1- بیان مسأله
گردشگری به فعالیتی اطلاق میشود که زمان سفر گردشگران به و قوع میپیوندد و در برگیرنده همه چیز از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر بعد از بازگشت میباشد. همچنین فعالیتهایی که مسافر به عنوان بخشی از سفر انجام میدهد، نظیر خریدهای انجام شده و تعاملاتی که میان میزبان و میهمان به وجود میآید. خلاصه آنکه، گردشگری تمامی فعالیتها و تاثیراتی است که در طول سفر برای بازدیدکننده، به وقوع میپیوندد (لامزدن1، 1387 : 4).
آنگاه که موضوع گردشگری مطرح میشود یکی از نخستین سوالاتی که در ذهن برنامهریزان این صنعت، سیاستگذران، محققان و علاقه مندان آن شکل میگیرد این است که مردم چرا به سفر میروند، آنها چرا مقصد مشخصی را برای سفر خود انتخاب میکنند و انگیزه ایشان از این انتخاب چیست.
مطالعهی انگیزههای مسافران از آن رو اهمیت دارد که به برنامهریزان و سیاستگزاران آنها اطلاع میدهد که مقصد مطلوب گردشگران کجاست و چه ویژگیهایی باید داشته باشد. به این ترتیب مدیریت مقاصد گردشگری خواهد توانست بازار هدف خود که بیشترین تطابق را با داشتهها و امکانات مقصد مورد نظر دارند یافته و منابع خود را به گونهای مناسب در جهت پاسخگویی به نیازهای بازار هدف تجهیز نماید.
شناسایی انگیزههای گردشگران به طرق مختلفی میسر است. نخستین روش مطالعهی تاریخ سفر و بررسی انگیزهی گردشگران در دورانهای مختلف است. دوم، استفاده از تحلیلهای روانشناختی برای بررسی رفتار مصرفکنندگان گردشگری و روش سوم، انجام مطالعات بازار برای مقاصد گوناگون گردشگری است (رنجبریان و همکاران، 1388: 49).
بسیاری از نظریات جامعه شناختی و روانشناختی حاکی از آنند که انگیزه، مفهومی نسبتا ایستا است، اما پیرس2 (1988) که از مفهوم “نردبان مسافرت” در بررسی انگیزه در گردشگری استفاده میکند بر این باور است که انگیزه امری متنوع الشکل و پویاست که خصوصا در نتیجه افزایش سن و مراحل چرخه عمر تغییر میکند و همچنین تحت تاثیر افراد دیگر نیز قرار میگیرد. پیرس اذعان دارد که تحت تاثیر روانشناختی به نام مازلو3 (1945) بودهاست مازلو طیفی ازسلسله مراتب نیازها ارائه کرد که از نیازهای سطح پایین که عمدتا نیازهای جسمی هستند شروع شده به نیازهای سطح بالای فکری ختم میشود. وی از این نیازها به ترتیب صعودی به عنوان نیازهای فیزیولوژیکی، امنیتی، اجتماعی، احترام به خود و خودشکوفایی یاد میکند، پیرس با استفاده از عقاید مازلو (1945) طبقهبندی زیر را انگیزههای گردشگری ارائه داد :آرامش، هیجان و شور، تعامل اجتماعی، پرورش اعتماد به نفس و احساس خرسندی (میسون4 ، 1387 : 10).
در زمینهی گردشگری، انگیزه و عوامل مرتبط با آن مطالعات قابل توجهی صورت نگرفته است با این وجود در پژوهشی که اخیرا در زمینه انگیزههای گردشگری انجام شدهاست صرفا به مقایسه دو نسل جوان و میانسال پرداخته است. بنابراین در اینجا ضروری مینماید که این مقایسه در سطح گستردهتری در سه نسل (جوان، میانسال و پیر) انجام شود که در این پژوهش درصدد آن هستیم گردشگری، انگیزه و عوامل مرتبط با آن را در سه نسل (جوان، میانسال و پیر) در شهرستان قصرشیرین مورد بررسی قرار دهیم حال باتوجه به آنچه که مطرح گردید مسئله تحقیق حاضر این است که چه عواملی بر انتخاب گونههای گردشگری در شهرستان قصرشیرین تاثیر دارد؟

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق
از لحاظ قدمت گردشگری پدیدهای کهن است که بر پایه حرکت و جابهجایی انسان استوار و در عین حال سرشت آدمی نیز با سفر و آشنایی با زمینههای مختلف مکانهایی غیر از محل اقامت او عجین شده است. از نظر اهمیت اقتصادی نیز گردشگری در اقتصاد جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی هم برای جوامع پیشرفته و هم برای کشورهای در حال توسعه است و امروزه مساله انگیزهها در توریسم، انتخاب مسافرت از جمله مسائلی است که ذهن محققان حوزه توریسم و گردشگری را به خود مشغول کردهاست آنها را به تلاش وا داشته است تا هر روز بیش از پیش درباره انگیزهها و رویاهایی که مسافران را وا میدارد تا وقت و پول خود را در این راه هزینه نمایند و به کنکاش بپردازند (جاروندی و همکاران، 1388: 124).
بنابراین با این شناخت، مدیریت مقاصد گردشگری خواهند توانست بازار هدف خود را به گونهای مناسب در جهت پاسخگویی به نیازهای بازار هدف تجهیز کنند.این تنها راه واقعی موفقیت در جلب رضایت گردشگران و توسعه گردشگری در مقصد است، زیرا تامین انتظارات گردشگران یا عمل کردن فراتر از این انتظارات به معرفی مقصد یا جلوهای مناسب نزد گردشگران میانجامد و آنها نه فقط تکرار سفر به این مقصد را در برنامه قرار خواهند داد بلکه عاملی موثر در تبلیغ برای مقصد ومورد نظر خواهد بود.
با در نظر گرفتن آنچه که گفته شد فواید گونه شناسی گردشگری را میتوان به طور مختصر و مفید در چند مورد ذکر کرد:
– امکان پذیری پیش بینی و شناخت جریانها و روندهای گردشگری؛
– سمت و سو دهی به بازارهای هدف گردشگری به ویژه برای آژانسهای مسافرتی؛
– شناخت ظرفیت موجود در کشور از نظر انواع گردشگری؛
– شیوهای برای سادهسازی در درک رفتار گردشگران برای دستاندرکاران صنعت گردشگری؛
– تسهیل امکان برنامهریزی، بازاریابی، تامین خدمات و تاسیسات زیربنایی مورد نیاز متناسب با

در این تحقیق تلاش میشود تا باشناسایی انگیزههای گردشگران شهرستان قصرشیرین و تاثیر عوامل زمینهای و اجتماعی بر انتخاب گونههای گردشگری به راهبردهای توسعه متناسب با نیاز گردشگری این شهرستان دست یافت.

1-3- اهداف تحقیق
1-3-1- اهداف اصلی
– شناخت تاثیر عوامل موثر بر انتخاب نوع گونههای گردشگری آنها
1-3-2- اهداف فرعی
– شناخت تاثیر جنس گردشگران بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
– تبیین تاثیر سن گردشگران بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
– آگاهی از تاثیر سواد گردشگران بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
– شناخت تاثیر قومیت گردشگران بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
– تبیین تاثیر چشم و هم چشمی (مقایسه اجتماعی) گردشگران بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
– شناخت تاثیر رسانهها بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
1-4- سوالات تحقیق
– آیا بین ویژگیهای زمینهای گردشگران و نوع انتخاب گونههای گردشگری رابطه معنا داری وجود دارد؟
– آیا بین ویژگیهای اجتماعی گردشگران و نوع انتخاب گونههای گردشگری رابطه معناداری وجود دارد؟

1-5- فرضیات تحقیق
1-5-1- فرضیات اصلی تحقیق
– بین ویژگیهای زمینهای5 گردشگران و نوع انتخاب گونههای گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.
– بین ویژگیهای اجتماعی6 گردشگران و نوع انتخاب گونههای گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.

1-5-2- فرضیات فرعی تحقیق
– بین سن گردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.
– بین جنس گردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.
– بین سوادگردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.
– بین نوع قومیت گردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.
– بین چشم و هم چشمی (مقایسه اجتماعی) گردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.
– بین تاثیر رسانهها و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.

فصل دوم:
پیشینه و مبانی نظری تحقیق

مقدمه
توسعه نظاممند گردشگری و استفاده از قابلیتهای بسیار این بخش برای بهبود وضعیت کنونی گردشگری کشور، مستلزم به کار گیری برنامهریزی گردشگری است، تا باتوجه به حساسیتهای موجود و ظریفت جامعه و نیازهای گردشگران بتوان از قابلیتهای این صنعت در جهت پیشرفت و توسعه جامعه استفاده کرد. در عین حال برنامهریزی برای توسعه گردشگری مستلزم توسعه و توجه به نیازها، ویژگیها و خواستههای بازار به عنوان عوامل تقاضای گردشگری است. در این راستا توجه به دیدگاهها و انگیزههای گردشگری برای سفر به یک مقصد به عنوان ضرورت بازاریابی و برنامهریزی توسعه گردشگری است و همچنین مبنایی برای طراحی زیرساختارهای مرتبط با گردشگری از اهمیت خاص برخوردار است. چنانچه انگیزهها و اهداف گردشگران با توجه به خصوصیات جمعیتشناختی و روانی آنان به درستی شناخته شود، میتوان بازارهای هدف برای صنعت گردشگری به گونهای تعیین کرد که ضمن رعایت ارزشهای جامعه میزبان، به طریقی مناسب به تامین خواستههای گردشگران پرداخته شود. در این راستا ما ابتدا سعی میکنیم مفاهیم اصلی پیرامون گردشگری و انواع آن را تعریف کنیم که این تعاریف در بردارنده مفاهیمی چون گردشگری و انگیزه سفر هستند. سپس به بررسی سوابق تجربی میپردازیم بدین منظور آثار سایر محققان که به موضوعاتی از قبیل گردشگری و انگیزههای مرتبط با آن پرداختهاند را مورد بررسی ثرار میدهیم. بحث بعدی با عنوان مبانی نظری در بردارنده نظریهها و رویکردهای مرتبط با موضوع پژوهش میباشد. در آخر این فصل چارچوب نظری آورده میشود که شامل مدل مفهومی و عناصر موثر تشکیل دهنده آن است.

2-1- مفهوم شناسی
2-1-1- گردشگری
به فعالیتی اطلاق میشود که زمان سفر گردشگران به وقوع میپیوندد و دربرگیرنده همه چیز از قبیل برنامهریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر بعد از بازگشت میباشد. همچنین فعالیتهایی که مسافر به عنوان بخشی از سفر انجام میدهد، نظیر خریدهای انجام شده و تعاملاتی که میان میهمان و میزبان به وجود میآید. خلاصه آنکه، گردشگری تمام فعالیتها و تاثیراتی است که در طول سفر برای بازدیدکننده، به وقوع میپیوندد (لامزدن7،1387: 4 ).
2-1-2-گردشگر
کسی است که به منظور تفریح، استراحت، گذراندن تعطیلات، بازدید از نقاط دیدنی، انجام امور پزشکی، درمانی و معالجه، تجارت، ورزش، زیارت، دیدار از خانواده، ماموریت و شرکت در کنفرانسها، به کشوری غیر از کشور خود سفر میکند، مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از 3ماه بیشتر نبوده و کسب شغل و پیشه هم مدنظر نباشد (رضوانی ، 1386).

2-1-3- انگیزه و علایق سفر
انگیزه و علایق سفر را میتوان اینگونه تعریف کرد: گذراندن اوقات فراغت و ایام تعطیل، تفریح و سرگرمی، زیارت، دیدار با دوستان و آشنایان، دلایل شغلی، علل پزشکی. نیازها و خواستههای افراد به انگیزهها و علایق، آنها پیوند خورده است؛ به آنچه که دوست دارند و آنچه که دوست ندارند و به ویژگی خاص محصولات (داس ویل8، 1386: 59).

2-2- سوابق تجربی
در زمینه انگیزه گردشگری تحقیقاتی صورت گرفته که در ادامه به آنها پرداخته می شود:
– ابراهیمزاده و همکاران (1392) در مقالهای با عنوان تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تاثیر عامل جنسیت و درآمد برآن مطالعه موردی؛ گردشگران نوروزی شهرستان محلات به این نتیجه رسیدند که تفاوتی بین زن و مرد در انگیزههای گردشگری وجود ندارد ولی بین درآمدهای مختلف و انگیزههای گردشگری تفاوت معنا دار وجود دارد.
– رنجبریان و همکاران (1392) در مقالهای را با عنوان شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزههای گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان انجام داده اند که به این نتیجه رسیدند که انگیزههای سفر برای گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان عبارتند از: انگیزه فرهنگی، انگیزه ناشی از اجبار، انگیزه خرید، انگیزه ماجراجویی، انگیزه بهداشتی، انگیزه استراحت و همچنین در رابطه بین متغیرهای جمعیت (جنس، تحصیلات، وضعیت تاهل) و انگیزههای سفرآنان دریافتند که که زنان دارای انگیزه قوی تری نسبت به مردان هستند. از نظر انگیزه سلامتی و ماجراجویی نیز مردان نسبت به زنان از انگیزه قویتری برخوردارند.
– بنسبردی و همکاران(1392) در تحقیقی با عنوان ارتباط بین انگیزهها با رضایتمندی گردشگران پیست اسکی استان تهران دریافتند که که بین انگیزهها با رضایتمندی گردشگران پیست اسکی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از بین ابعاد انگیزه گردشگران، بعد مهارت حرفهای پیش بینی قوی تری برای رضایتمندی گردشگران بود.
– کسائی (1392) در پایاننامه کارشناسی ارشد به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با انگیزههای سفر گردشگران خروجی ایران پرداخته است. این پژوهش در بین گردشگران سه مقصد دبی، مالزی و ترکیه انجام شده است. در این پژوهش با مرور ادبیات، 5 عامل دافعه (آزادیهای فردی و اجتماعی، هزینه/خرید، جشنوارههای مقصد، جاذبه طبیعی/تاریخی، دسترسی، امکانات تفریحی) مشخص شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهند که باتوجه به تفاوت در ویژگی فردی، اجتماعی و اقتصادی (سن، جنس، وضعیت تاهل، درآمد، …) تفاوت قابل توجهی در انگیزه سفر افراد وجود دارد.
– رنجبریان و محمد غفاری(1391) در مقالهای با عنوان گونهشناسی گردشگری بر اساس انگیزهای سفر به عنوان مبنایی برای بخش بندی بازارگردشگری به این نتیجه رسیدند که 14 گونه گردشگری در سراسر جهان وجود دارد که عبارتند از گردشگری فرهنگی-تاریخی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری ورزشی، گردشگری درمانی، گردشگری انبوه یا تفریحی، گردشگری نوستالژیک، گردشگری روستایی، گردشگری قومی، گردشگری شهری، گردشگری مبتنی بر کسب و کار، گردشگری مذهبی، گردشگری مبتنی بر رویدادها، گردشگری بر مبنای محیط طبیعی( طبیعتگردی)، گردشگری با هدف دیدار بستگان.
– جاروندی نازفر فرقانی (1388) در مقالهای با عنوان مقایسه انگیزههای سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال مطالعه موردی مسافران شهر شیراز در سفر به دبی تلاش کردند تا دریابند که آیا میتوان انگیزههای مسافران مورد نظر را تحت عوامل گوناگون به چند دسته تقسیم کرد و در مرحله بعد تاثیر عامل سن بر انگیزههای سفر به دبی بررسی شود و دو گروه جوانان وبزرگسال ازلحاظ دلایلی که خود برای سفرشان به دبی بر میشمارند مقایسه گردند. آنها در یافتههای خود به این نتیجه رسیدند که در اغلب عوامل و انگیزههای مورد بررسی، جز در یک عامل، تفاوتی معنیدار میان گروههای سنی متفاوت وجود ندارد.
– کاظمی (1387) در تحقیقی با عنوان تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار به این نتیجه رسیدند که برنامه ریزی و بازاریابی صحیح متناسب با انتظارات خریداران، چابهار میتواند به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهروندان زاهدانی به خوبی خواستههای آنان را تامین نماید.
نوری کرمانی و همکاران( 1385) در تحقیقی با عنوان گونه شناسی انواع گردشگری تخصصی دریافتند که بر اساس معیار ماهیت و هدف گردشگری، تعداد 10 گونه اصلی و بالغ بر 40 زیر زیر گونهی گردشگری موجود است که با شناسایی هر کدام از آنها، امکان و بسترهای جذب گردشگران را بر اساس برنامهریزی اندیشیده شده و نیز تخصصی کردن خدمات گردشگری را فراهم میکند.
– بهاالدین9، پیرانی10 و پوروث11 (2012) در پژوهشی با عنوان ارزشهای فرهنگی و انگیزه سفر در گردشگران به بررسی ارتباط بین ارزشهای فرهنگی و ویژگی دمو گرافیک با انگیزه سفر پرداختهاند. هدف مطالعه آنها شناخت چگونگی تاثیر ارزشهای فرهنگی گردشگران بر انگیزه سفرشان بود. این مطالعه در بین گردشگران شیانگمای تایلند انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگیهای دمو گرافیک یک منبع برای ارزش های فرهنگی است و ارزشهای فرهنگی بر انگیزه سفر گردشگران تاثیر میگذارد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین ویژگیهای دمو گرافیک و انگیزههای سفر وجود دارد.
– اوسل و مک گی 12(1996) پژوهشی را با عنوان بازار گردشگران تفریحی بینالمللی استرالیا: انگیزه از نگاه جنسیتی انجام دادهاند. در این مقاله اویسل و مک گی بیان کردند که در بین زوجهای غربی و خانوادههابه احتمال بیشتر، زنان برنامه ریز تعطیلات هستند. یادگیری در مورد اینکه زنان به چه انگیزهای سفرهایی خاص را انتخاب میکنند برای مقصدهای گردشگری حیاتی است. پژوهشگران در این تحقیق مسافران تفریحی زن استرالیایی و انگیزه آنها از نگاه جنسیتی مورد بررسی قرار دادند. دادهها از افراد استرالیایی که به مسافرت تفریحی ایالات متحده و کانادا رفته بودند، برای بررسی عوامل جاذبه و دافعه سفر جمعآوری شد. نتایج نشان داد که درجه اهمیت بعضی از عوامل جاذبه و دافعه در بین زنان و مردان گردشگر متفاوت است.
این تحقیقات در دو مقولهی انگیزههای گردشگری و گونهشناسی گردشگری انجام شدهاست که محققانی چون ابراهیمزاده و همکاران، رنجبریان و همکاران، بنسبردی و همکاران، کسائی و جاروندی درتحقیقات خود پیرامون انگیزههای گردشگری، به رابطهی بین گردشگری و انگیزههای گردشگری پرداخته اند وسایر محققان از قبیل نوری کرمانی و همکاران و رنجبریان و همکاران در تحقیقات پیرامون گونهشناسی گردشگری، انواع گردشگری را مورد بررسی قرار دادهاند. این تحقیقات ضمن آنکه این مباحث را درنظر گرفتهاند، به بررسی تأثیر عوامل زمینهای سن، جنس، سواد بر انگیزههای گردشگری نیز توجه داشتهاند. حال در این پژوهش سعی بر آن است که به بررسی انگیزههای گردشگری شهر قصرشیرین پرداخته شود و تأثیر عوامل زمینهای (سن، جنس، سواد) و عوامل اجتماعی (قومیت، چشموهمچشمی، رسانه) بر انگیزههای گردشگری این شهرستان مد نظر قرار گیرد.

2-3- مبانی نظری
2-3-1- طبقهبندی انگیزههای گردشگری
به طور کلی صاحب نظران، انگیزههای گردشگری را به شکل گستردهای مورد توجه قرار دادهاند و تاکنون طبقهبندیهای مختلف و فراوانی به وجود آمدهاست.یک رویکرد کهن به انگیزههای گردشگری به دیدگاه “دامازدیر13” (1975) تعلق دارد وی این انگیزهها را در قالب سه مورد استراحت و آرامش ، سرگرمی و تفریح و پیشرفت فردی بیان میکند.کامیک14(1989) عاملی دیگر با عنوان گریز از وضعیت موجود و غلبه کردن بر یکنواختی را به این مجموع اضافه میکند. مکینتاش15(1978) نیز چهار گروه اصلی و اساسی از انگیزهها را معرفی کردهاست که مدیون تفکرات مازلو16 است:
– انگیزههای فیزیکی: سلامتی و کاهش فشار عصبی؛
– انگیزههای فرهنگی: هنر، مذهب و شیوه زندگی؛
– انگیزههای فردی: ملاقات با دوستان و خویشاوندان؛
– انگیزههای اعتباری و حیثیتی(پرستیژی): احترام و پیشرفت فردی.
نظریه پردازان دیگر فهرست طولانیتری از انگیزههای گردشگری ارائه دادهاند که در جدول زیر آورده شدهاست:

جدول (2-1): دیدگاههای نظریه پردزان در مورد انواع انگیزههای گردشگری
صاحب نظران انگیزه هاومن و هاوکینز17
(1989) سلامتی، اشتیاق و کنجکاوی، ورزش (فعالیت و مشارکت ورزشی)، تماشای مسابقات ورزشی، تفریح، ملاقات با دوستان و خویشاوندان، فعالیتهای تجاری و حرفهای، پیوندها و وابستگیهای خویشاوندی، خودشکوفایی و مذهب شمول18
(1977) آموزشی، فرهنگی، استراحت، آرامش، ماجراجویی، تفریح و سرگرمی،سلامتی، تجدید قوا، قومی، خانوادگی، اجتماعی، رقابتی بروک و هانر19
(1996) فیزیکی(تفریح و استراحت، استفاده از آب و هوا و شرایط اقلیمی،تندرستی و سلامت جسمانی، فعالیت ورزشی)، فرهنگی (آداب خورد و خوراک، تماشای مناطق دیدنی، شناخت تاریخ آن محل)، اجتماعی(بینظیر و منحصربه فرد بودن)، شخصی(ملاقات با دوستان و خویشاوندان)، پیشرفت فردی ( یادگیری یک زبان جدید یا مهارت تازه (ابراهیم زاده و همکاران، 1392: 16)

2-3-2- شیوه طبقهبندی گردشگری
به جهت و جود عوامل مختلف، گونه شناسی مختلفی از گردشگری وجود دارد که هریک از این شیوهها با توجه به یکی از مهمترین معیارها، به طبقهبندی میپردازد. گردشگری با توجه به انگیزه، اهداف، حجم، تعداد و قلمرو جغرافیایی به انواع متعددی تقسیم شده است (Williams 2000, p.14). جنینگز20 انواع گردشگری را بر مبنای گردشگران فرهنگی، بومی، داخلی، ماجراجویانه، مستقل و بینالمللی، بازدید کنندههای خاص و تجاری تقسیم بندی کرده است (jennings, 2001, p.20).
از نظر پیرس21، انواع فعالیتهای گردشگری شامل گردشگران عام، مسافران، تاجران، مردم شناسان، هیپیها، ورزشکاران، دوستداران طبیعت، کاشفان، افراد مرفه، مبلغان، دانشجویان و زائران این نوع طبقه بندی بر مبنای نوع گردشگر است. با عنایت به انواع گردشگر، الگوها، سطوح سازماندهی، میزان تاثیرات و توجه به جامعه میزبان، پنج گروه گردشگر متمایز مشتمل بر گردشگران تودهای سازماندهی شده، گروه کوچک مسافران مستقل، گردشگران تجاری و یا آموزشی، کاشفان و گردشگران سرگردان را میتوان تشخیص داد.
واقعیت آن است که تمام انواع گردشگری را نمیتوان در یک طبقهبندی کلی جای داد؛ از این رو، ضروریست تا بر مبنای معیارهای مختلف، انواع مختلف گردشگری را در چندین طبقه به طور جامع دستهبندی کرد. به طور خلاصه مهمترین معیارهای که تا به حال بر پایه آنها طبقهبندیهای مختلفی از گردشگری ارائه شدهاست، عبارتند از:
– مقصد؛
– میزان سرمایه؛
– زمان ماندگاری گردشگر؛
– زمان سفر؛
– مولفههای مکانی و جغرافیایی؛
– ماهیت و هدف
هرکدام از این معیارها، طبقه بندیهای را نیز شکل داده است. اما به نظر میرسد که تا به حال یک اجماع نظر عمومی در ارتباط با تقسیمبندی انواع گردشگری به دست نیامده است (نوریکرمانی و همکاران، 1385: 111).

2-3-3- اشکال عمده گردشگری
هر چند تنوع گردشگری چنان زیاد است که پرداختن به تمامی آنها میسر نیست اما میتوان گروههای گردشگری متداول در جهان را به صورت زیر طبقهبندی کرد:
– گردشگری فرهنگی- تاریخی22
– گردشگری ماجراجویانه23
– گردشگری ورزشی24
– گردشگری درمانی25
– گردشگری انبوه یا تفریحی26
– گردشگری نوستالژیک27
– گردشگری روستایی28
– گردشگری قومی29
– گردشگری شهری30
– گردشگری مبتنی بر کسب و کار31
– گردشگری مذهبی32
– گردشگری مبتنی بر طبیعت( طبیعت گردی)33
– گردشگری برای دیدار بستگان34) نصیریان، 1389: 58).

2-3-4- مروری بر گردشگری و انگیزههای آن
همانطور که در بالا گفتیم که این صنعت در اروپا شروع شد. از دیدگاه انگیزشی میتوان با توجه به تاریخچه مسافرتهای تفرحی چندین روند را شناسایی کرد. در جامعه رومیها مردم برای استراحت، آرامش، فرار از گرما، کنجکاوی و انگیزههای دیگر به مسافرت می رفتند. در قرون وسطی مردمان مذهبی برای زیارت مکانهای مقدس مسافرت میکردند. جوانان اشرافزاده سدههای هفدهم و هیجدهم که گراند تور اروپا را تشکیل دادند، بیشتر در پی حادثهجویی بودند ولی در این سفرها به مسئله تحصیل توجه نمودند که البته طبقه خاصی به این سفرها میرفتند. در سده نوزدهم مردم با انگیزه حفظ سلامت و آبتنی در چشمههای آب معدنی به دامنه کوهها و نقاط دیگر مسافرت میکردند.در این سده مشاهده میشود که کسانی برای تماشای مناظر طبیعی و استراحت به نقاط دور مسافرت میکردند. در آمریکای شمالی و اروپا، در نخستین سالهای سده بیستم، خطوط اقیانوس پیما دایر شد، خودرو به کار گرفته شد و مردم با راهآهن مسافرت میکردند. هتلها و رستورانهای بزرگ دایر گردید، که در نتیجه جهانگردان مختلف ایجاد شدند. ارزش اجتماعی برخی از روزهای تعطیل به عنوان نیرویی، باعث شد که نوعی تفکیک اجتماعی به وجود آید، شیوه مسافرت تغییر کند و مقام اجتماعی و میزان ثروت تعیینکننده نوع سفر شود. در نیمه دوم سده بیستم به سبب پیدایش مقصدهای گوناگون و خدمات متفاوتی که صنعت جهانگردی ارائه کرد، شاهد انگیزههای مهم تاریخی هستیم. در این دوره مردم برای فرار از کار کسالتآور، حفظ، تحصیل و فراگیری مهارتهای مختلف به مسافرت میرفتند. در مقایسه با جوامع پیشین، انگیزه دیگری که برای مسافرتهای کنونی بر میشمارند، احساس غربت است، برای مثال، زمانی که افراد برای مسافرت به اورینت اکسپرس میپیوندند، یا بر روی رودخانه نیل برکشتی تفریحی سوار میشوند، در جاده شماره 66 آمریکا رانندگی میکنند، یا در آسیای مرکزی جاده ابریشم را میپیمایند (وای.گی35، 1388: 191).

2-3-5- عوامل انگیزشی در گردشگری
(همائیفر و همکاران، 1390: 4)

2-3-6- رویکردها درباره انگیزه سفر
پژوهشگران رشته گردشگری که درباره انگیزه سفر به تحقیق پرداخته اند با مروری بر تاریخچه سفر، توانستهاند روندهای کلی اجتماعی را شناسایی کنند.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید